خبرهای جدید
Home / اخبار / آمار

آمار

آمار خانوارهای ساكن در واحد مسكونی بر حسب تعداد افراد و نحوه‌ تصرف محل سكونت بوكان سال ۱۳۹۰
تعداد افراد در خانوار
جمع ملكي زمين و بنا(عرصه و اعيان) ملكي بنا (اعيان) استيجاری در برابر خدمت رايگان ساير اظهار نشده
۱ نفر ۱۴۶۹ ۸۵۳ ۲۷ ۳۹۸ ۱۷ ۱۳۵ ۲۷ ۱۲
۲ نفر ۵۶۹۸ ۲۵۱۱ ۸۴ ۲۴۲۵ ۳۶ ۵۶۶ ۴۵ ۳۱
۳ نفر ۱۱۲۵۸ ۴۷۶۶ ۱۶۸ ۵۱۲۶ ۸۰ ۹۴۹ ۱۰۰ ۶۹
۴ نفر ۱۱۸۰۰ ۷۲۹۲ ۱۹۰ ۳۴۳۹ ۶۲ ۶۴۴ ۹۹ ۷۴
۵ نفر ۷۲۰۶ ۵۵۱۷ ۹۸ ۱۲۶۲ ۳۳ ۲۰۷ ۵۱ ۳۸
۶ نفر ۳۷۲۵ ۳۰۴۰ ۴۳ ۴۹۳ ۱۲ ۹۰ ۲۱ ۲۶
۷ نفر ۱۲۶۸ ۱۰۷۷ ۱۷ ۱۴۱ ۱ ۲۰ ۴ ۸
۸ نفر ۶۱۰ ۵۱۵ ۱۰ ۶۸ ۲ ۱۰ ۱ ۴
۹ نفر ۲۳۹ ۱۹۳ ۱۰ ۳۰ ۲ ۳ ۱
۱۰ نفر و بيشتر ۲۳۱ ۲۰۴ ۵ ۲۰ ۱ ۱
 کل نقاط شهری ۴۳۵۰۴ ۲۵۹۶۸ ۶۵۲ ۱۳۴۰۲ خانوار ۲۴۳ ۲۶۲۴ ۳۵۲ ۲۶۳