خبرهای جدید
Home / آمار مستأجرین شهرستان بوکان

آمار مستأجرین شهرستان بوکان

                        خانوارهای معمولی و گروهي ساكن بوکان برحسب نحوه‌ تصرف محل سكونت ( بوكان )
تعداد خانوار جمع ملكی زمين و بنا(عرصه و اعيان) ملكی بنا (اعيان)   استيجاری در برابر خدمت رايگان ساير اظهار نشده
 نقاط شهری ۴۳۵۰۴ ۲۵۹۶۸ ۶۵۲ ۱۳۴۰۲ خـانوار ۲۴۳ ۲۶۲۴ ۳۵۲ ۲۶۳

         طبق سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰